Zakres specjalizacji

Prawo procesu inwestycyjnego

Doradzamy we wszelkich aspektach dotyczących inwestycji. Pomagamy na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych, uczestniczymy w redakcji umów z partnerami, radzimy przy nabywaniu gruntów i sprawdzamy prawne ograniczenia inwestycji dla konkretnych lokalizacji. Reprezentujemy inwestorów przed organami administracji publicznej. Jesteśmy aktywni przy konstruowaniu umów o roboty budowlane, projektowe chronimy inwestorów przed nieuzasadnionymi roszczeniami wykonawców i ich podwykonawców. Wreszcie przygotowujemy projekty developerskich, umów najmu, sprzedaży wykonanych obiektów osobom trzecim. Nasze doradztwo zaczyna się od chwili pomysłu, a kończy z chwilą podziału zysku z wykonanej inwestycji.

Prawo umów

Redagujemy umowy sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, ruchomości, praw niematerialnych i przedsiębiorstw. Nasze doradztwo obejmuje pomoc przy konstruowaniu umów koniecznych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przygotowujemy także umowy sprzedaży i dzierżawy przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części.

Prawo handlowe i korporacyjne

Doradzamy od chwili zawiązania określonego podmiotu do chwili jego likwidacji. Piszemy umowy spółek i statuty. Rejestrujemy spółki w sądach rejestrowych, dokonujemy niezbędnych zmian. Przygotowujemy protokoły uchwał wspólników, przygotowujemy zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników. Doradzamy przy przejęciach spółek, ich łączeniu oraz przekształceniu. Doradzamy przy inwestycjach kapitałowych, w tym przy tworzeniu prospektów emisyjnych.

Prawo zamówień publicznych

Reprezentujemy wykonawców w zamówieniach publicznych. Analizujemy specyfikację istotnych warunków zamówienia, formułujemy pytania do zamawiającego, a następnie pomagamy przy sporządzaniu oferty.  Reprezentujemy wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Po podpisaniu umowy doradzamy wykonawcom w zakresie wykonywania umowy zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz pilnujemy finansowych interesów wykonawcy.

Spory sądowe i administracyjne

Reprezentujemy naszych Klientów w sądach powszechnych oraz administracyjnych, organach administracji publicznej oraz przed organami korporacyjnymi (np. w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy, architektów, inżynierów budownictwa, biegłych rewidentów itd.). Nasze doświadczenie obejmuje procesy z zakresu prawa medycznego.

Prawo podatkowe

Pomagamy znaleźć optymalne i zgodne z prawem rozwiązanie podatkowe. W razie potrzeby reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi.

Prawo pracy

Doradzamy we wszystkich aspektach zarządzania HR. Przygotowujemy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorstw w zakresie zatrudnienia. Opracowujemy rozwiązania dla dla pracowników , menedżerów i osób piastujących stanowiska członków zarządu. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i inne akty prawa pracy. W razie potrzeby bronimy interesów pracodawców w sądach pracy. Reprezentujemy skutecznie pracodawców w relacjach ze związkami zawodowymi.